Contracte CAS

1. Condiţii de internare/de acordare a serviciilor medicale
Acte necesare:
 • Buletin de identitate/Carte de identitate
 • Trimitere/recomandare de internare de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relaţie contractuală cu CAS
 • Dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă, adeverinţă de elev sau student, cupon de pensie sau adeverinţă de la casa de asigurări)– pentru asiguraţii CNAS, CAS AOPSNAJ şi CAS MTCT.

ARCADIA HOSPITAL este un spital privat pentru copii şi adulţi şi nu este un spital de urgenţă.
ARCADIA POLICLINIC este o clinică privată pentru adulţi şi copii şi nu este o clinică de urgenţă.
În cadrul ARCADIA POLICLINIC se acordă consultaţii (de către medicii angajaţi) pe baza Biletului de trimitere cu decontare prin CAS.

Toate serviciile medicale ARCADIA HOSPITAL se fac cu plata suplimentară pentru condiţii deosebite de confort şi alte servicii neacoperite de asigurare, în limita fondurilor lunare disponibile.
Se poate beneficia de decontare prin CAS şi fără bilet de trimitere – în cazurile de urgenţe medico-chirurgicale, indiferent de localitatea de domiciliu a pacientului.

2. Tipuri de servicii medicale decontate prin contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi
 • ARCADIA HOSPITAL: pacientul asigurat (COPIL ŞI ADULT), indiferent de Casa de Asigurări la care este asigurat (CNAS, CASA OPSNAJ sau CASMT CT), beneficiază de decontare prin CAS pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni chirurgicale, medicale şi obstetricale; pentru spitalizare de zi pentru afecţiuni non-chirurgicale, chirurgicale şi genito-mamare.
 • ARCADIA POLICLINIC: pacientul asigurat beneficiază de decontare prin CAS IAŞI pentru consultaţii de: Chirurgie generală, Cardiologie, Oftalmologie, Neurologie, Gastroenterologie, Medicină internă, ORL, Obstetrică-Ginecologie, Neurologie, Recuperare-Reabilitare, Endocrinologie.
 • Lista care cuprinde tratamentele și investigațiile decontate CAS poate fi consultată aici.
3. Criteriile de prioritizare a pacienţilor în ARCADIA HOSPITAL şi ARCADIA POLICLINIC
 • În cazul în care serviciile acoperite prin contractul cu CAS nu sunt disponibile, se va recomanda pacientului unitatea sanitară potrivită pentru tratarea afecţiunii sale.
 • Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, condiţii sociale etc.
 • Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face pe baza solicitărilor şi ţinând cont de gravitatea afecţiunii, ordinea generală de prioritizare agreată de SASS fiind:
 • Urgenţe
 • Gravide
 • Copii
 • Bolnavi cronici
 • Pacienţii programaţi

4. Preţuri 
 • Pentru tarife ARCADIA HOSPITAL – vă rugăm să contactați Biroul de Consiliere Pacienți la numărul de telefon 0232 202 002.
 • Pentru tarife ARCADIA POLICLINIC – vă rugăm să accesaţi pagina Servicii și Specialități sau să apelați Call Center-ul Arcadia la numărul 0232 920.
 • Pacientul are de achitat contribuţia personală pentru condiţii deosebite de confort şi îngrijire şi pentru servicii suplimentare.
 • În cazul solicitării de servicii de spitalizare, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Consiliere Pacienți (tel. 0232 20 2002) pentru informații despre tarife şi pentru calculul estimativ al preţului pentru un episod de internare.
 • În cazul solicitării de servicii în ARCADIA POLICLINIC, vă rugăm să apelaţi Call Center-ul Arcadia la numărul de telefon 0232 920 sau să vă adresaţi personalului de la Recepțiile de Policlinică pentru informaţii despre tarife şi pentru calculul estimativ al preţului pentru consultaţii sau alte servicii de ambulatoriu.
 • Calculul preţului final după efectuarea serviciilor medicale va fi comunicat de Biroul de Consiliere Pacienți, în caz de spitalizare la ARCADIA HOSPITAL sau de către Recepţiile de Policlinică, pentru servicii medicale în ambulatoriu la ARCADIA POLICLINIC.
 • Plăţile se fac la Recepții, eliberându-se bon fiscal şi factură dacă este solicitată
  .
5. Drepturile pacienţilor
Toate informaţiile referitoare la reguli de acces, conduită, drepturi şi obligaţii ale pacienţilor în ARCADIA HOSPITAL sunt detaliate în broşura „Ghidul Pacientului", disponibilă la recepţiile de la toate etajele şi în fiecare rezervă. Informaţiile similare privitoare la ARCADIA POLICLINIC sunt detaliate şi afişate la recepţiile de Policlinică.
 
*Descarcă informații despre valoarea consumului de medicamente pentru: Arcadia Hospital, anul 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,respectiv anul 2024; Arcadia Cardio, anul 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, respectiv anul 2024 și Arcadia Recuperare, anul 2023, respectiv anul 2024.

6. Informații privind coplata
  
Conform Ordinului privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr. 140/2018, pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile asistenței medicale:

(1) Spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății, astfel:

a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secțiile/compartimentele cu paturi din unitățile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare și aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

b) pentru serviciile medicale spitalicești, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepție fac serviciile medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitalicești pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflați sub incidența art. 109, 110, 124 și 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie și tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar- spital, serviciile medicale spitalicești de lungă durată - ani - și serviciile medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența medico-chirurgicală, precum și tratamentul pacienților din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare și reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;

c) pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplății este de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei. Valoarea coplății este stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul consiliului de administrație al unității sanitare respective.

(3) Categoriile de asigurați scutite de coplată, prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, fac dovada acestei calități cu documente eliberate de autoritățile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum și cu documente și/sau, după caz, cu declarație pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme.

Declaratia poate fi descărcată de aici.