Drepturile pacienților

Dreptul la informare asupra asistenţei medicale

 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra serviciilor şi metodelor terapeutice de care are nevoie, care îi sunt recomandate şi de posibilitățile spitalului de a i le oferi.
 • Pacientul are dreptul la adresabilititate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale.
 • Pacientul are dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional și calificarea celor care îi asigură și furnizează servicii de sănătate.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru îngrijirea medicală, asistenţa personală, siguranţa şi confortul său.


Dreptul la îngrijire medicală

 • Pacientul are dreptul să beneficieze de servicii medicale la cel mai înalt standard, fără nici o discriminare, indiferent de statut social, vârstă, rasă, sex, etnie, naționalitate, religie sau convingeri politice.
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale întreruperii actelor medicale trebuie explicate pacientului de către personalul medical.
 • Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia, iar consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Pacientul internat are dreptul de a avea în apropiere şi de a implica în procesul de îngrijire individuală un aparţinător (o rudă sau o persoană apropiată), pe durata spitalizării.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual (la cerere), material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. Pacientul internat are dreptul de a fi vizitat (cu condiţia respectării regulilor şi programului de vizitare), de a selecta sau de a refuza vizitatori.
 • Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.


Dreptul la informații privitoare la situația medicală individuală

 • Pacientul are dreptul de acces la informațiile de natură medicală legate de situația sa de sănătate, folosind în acest scop asistența oferită de personalul medical, materiale informative diverse, precum și conținutul actelor medicale proprii și al biletului de externare, după caz.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor și altor îngrijiri medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor ridicate de neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, direct și clar, cu evitarea terminologiei de specialitate care ar putea limita capacitatea sa de înțelegere.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat, în cazul în care informaţiile prezentate de medic i-ar cauza suferinţă. În acest caz, pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi a obţine o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale şi are dreptul de a obţine din arhiva Spitalului Arcadia istoricul medical şi informaţii personale păstrate confidenţial, în conformitate cu legislaţia în vigoare, într-un interval de timp rezonabil.
 • Pacientul are dreptul sa fie informat într-o manieră adecvată capacităţii lui de înţelegere; în cazul cetăţenilor străini, aceştia au dreptul de a primi informaţii într-o limbă de circulație internațională, sau - după caz - în limba maternă, prin intermediul unui traducător personal.


Dreptul la intimitatea și confidențialitatea informațiilor personale și medicale

 • Pacienții au dreptul la protejarea intimității și la confidenţialitate privind toate informațiile personale și medicale.
 • Toate informaţiile privind starea pacientului - rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale - sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 • Consimţământul avizat al pacientului este obligatoriu în cazul participării sale la procese de învăţământ medical clinic şi de cercetare ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului, sunt cerute de lege sau de protocoalele profesionale, ori sunt necesare pentru evitarea suspectării unei culpe medicale.
 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale și sunt accesibile numai persoanelor care îl îngrijesc în mod nemijlocit, acestea fiind supuse, la rândul lor, regulilor de protecție a intimității și regulilor de confidențialitate.
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.


Dreptul de a fi informat cu privire la relaţia pacient - spital

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la reglementările legale privind funcționarea unităților medicale și privind furnizarea de servicii medicale.
 • Pacientul are dreptul de a primi, la cerere, explicaţii detaliate privind factura pentru serviciile de care beneficiază / a beneficiat la Spitalul Arcadia.
 • Pacientul are dreptul de a-i fi respectate credințele, convingerile morale, culturale și religioase.
 • Pacientul are dreptul să fie tratat cu atenție, consideraţie şi profesionalism.
 • Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile și reclamațiile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului. Problemele legate de îngrijirea medicală primită și de atitudinea personalului medical sunt discutate și analizate de personalul care acordă îngrijirea, precum și de reprezentanții treptelor ierarhice superioare, după caz. Sugestiile sau reclamaţiile de natură medicală sau administrativă pot fi adresate și Departamentului Relaţii Clienţi.
 • Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.


Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

 • Dreptul femeii la viaţă primează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
 • Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale și sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotărî dacă dorește sau nu să aibă copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la primul punct.
 • Pacientul, prin serviciile de sănătate la care are acces, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.


Notă: Prevederile de mai sus se completează cu prevederile Legii 46/2003 privind drepturile pacienților.

Powered by Froala Editor